Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1

Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1 s najväčšou hustotou a rôznorodosťou turistických atrakcií. Cestovný ruch sa preto stal jedným z hlavných sektorov európskeho hospodárstva a tiež dôležitým nástrojom propagácie Európy vo svete, ktorý reprezentuje naše hodnoty a propaguje európsky model – výsledok stáročí kultúrnych výmen, jazykovej rozmanitosti a tvorivosti.

Európa destinácia
Návrh záverov Rady o posilnení cestovného ruchu využitím kultúrneho, prírodného a námorného dedičstva Európy / v Bruseli 27. novembra 2014.
Zdroje: Podpora medzinárodného cestovného ruchu v Európe
Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1

Rámec európskej politiky v oblasti cestovného ruchu sa stanovil v oznámení Komisie z roku 2010 s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“. Komisia nedávno vydala oznámenie s názvom „Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ (február 2014) a oznámenie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ (júl 2014).

2. V tomto kontexte predsedníctvo pripravilo svoje závery o posilnení cestovného ruchu využitím kultúrneho, prírodného a námorného dedičstva Európy, o ktorých rokovala pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast (cestovný ruch) na zasadnutiach v septembri, októbri a novembri 2014. Pokiaľ ide o znenie, dosiahol sa široký konsenzus.

3. Výbor stálych predstaviteľov na svojom zasadnutí 21. novembra 2014 dohodu v zásade potvrdil.

4. Vzhľadom na uvedené sa Rada (konkurencieschopnosť) vyzýva, aby na svojom zasadnutí 4.–5. decembra 2014 prijala znenie záverov uvedené v prílohe k tejto poznámke.

NÁVRH ZÁVEROV RADY O POSILNENÍ CESTOVNÉHO RUCHU VYUŽITÍM KULTÚRNEHO, PRÍRODNÉHO A NÁMORNÉHO DEDIČSTVA EURÓPY

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC

– oznámenie Komisie s názvom „Európa 2020: – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ z marca 2010 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“ z júna 2010 a závery Rady z októbra 2010 k tomuto oznámeniu z júna 2010 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví“ zo septembra 2012 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ z februára 2014 a stanovisko Výboru regiónov z októbra 2014 ;

– závery Rady z mája 2014 o kultúrnom dedičstve ako strategickom zdroji pre udržateľnú Európu;

– oznámenie Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z júla 2014;

BERÚC NA VEDOMIE

výsledok konferencie na vysokej úrovni o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu a o modrom raste, ktorú zorganizovali grécke predsedníctvo a Komisia 10. marca 2014 a na ktorej sa zdôraznila rastúca dynamika námorného sektora, jeho hospodárske a spoločenské prínosy, ako aj príspevok k posilneniu miestnych ekonomík;

a 13. európskeho fóra pre cestovný ruch, ktoré sa uskutočnilo 30. a 31. októbra 2014 v Neapoli a na ktorom sa zdôraznil význam synergií medzi cestovným ruchom a kultúrou a ich príspevok k hospodárskemu rastu a zamestnanosti, ako aj dôležitosť lepšieho využitia, a to na všetkých úrovniach, príležitostí, ktoré prináša digitalizácia a inovácia, pokiaľ ide o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu mobilitu a zachovanie postavenia Európy ako jednej z hlavných svetových turistických destinácií;

1. KONŠTATUJE, že cestovný ruch je jedným z kľúčových sektorov európskeho hospodárstva, ktorý vytvára vyše 5% hrubého domáceho produktu EÚ a zamestnáva približne 11, 9 milióna osôb v 2, 2 miliónoch podnikov a čoraz pozitívnejšie vplýva na hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Po zohľadnení súvisiacich sektorov je prínos cestovného ruchu k HDP ešte väčší a podľa odhadov vytvára viac ako 10 % hrubého domáceho produktu EÚ;

2. PRIPOMÍNA, že Európa je vďaka svojmu bohatému dedičstvu jednou z hlavných destinácií kultúrneho cestovného ruchu; KONŠTATUJE, že cestovný ruch zameraný na kultúru predstavuje približne 40% cestovného ruchu v Európe a je silným impulzom pre ochranu a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva;

3. ZDÔRAZŇUJE, že európske kultúrne dedičstvo prispieva k príťažlivosti turistických destinácií; UZNÁVA, že vďaka cestovnému ruchu návštevníci získavajú prístup ku kultúrnemu dedičstvu európskeho kontinentu a možnosť objavovať ho, čo prispieva k ich osobnému rastu a obohateniu vedomostí, ako aj k rozvoju tolerancie a rešpektu voči inými kultúram a národom;

4. ZDÔRAZŇUJE, že cestovný ruch sa musí realizovať a rozvíjať udržateľným spôsobom, aby sa zachovali prírodné a environmentálne hodnoty pre budúce generácie a vysoká kvalita vôd na účely kúpania sa a iných činností spojených s cestovným ruchom v súlade s ekosystémovým prístupom pre ľudské činnosti v morskom prostredí, a UZNÁVA, že je dôležité chrániť túto základňu zdrojov, na ktorých závisia hospodárske a sociálne činnosti súvisiace cestovným ruchom; ZDÔRAZŇUJE význam prírodného dedičstva a jeho udržateľného využívania pre rozvoj cestovného ruchu vrátane pobrežného, námorného, horského, vidieckeho, kúpeľného, zdravotného a ekologického cestovného ruchu;

4a KONŠTATUJE, že pobrežný a námorný cestovný ruch predstavuje tretinu všetkých turistických činností v Európe, poskytuje zamestnanie takmer 3,2 miliónu osôb a prináša 183 miliárd EUR do európskeho HDP, pričom sa na celkovom objeme ubytovania v rámci cestovného ruchu v Európe podieľa 51%12;

5. ZASTÁVA NÁZOR, že činnosti a lokality, najmä tie, ktoré súvisia s kultúrnym, pobrežným a námorným cestovným ruchom, napríklad podmorské archeologické parky a miesta archeologických objavov, oceánske a podmorské múzeá, chránené prírodné oblasti, pobrežné veže a pevnosti, historické majáky, pamiatky a budovy na pobreží a činnosti, ktoré vyvíjajú na ne zamerané spoločenstvá, sú súčasťou spoločného európskeho kultúrneho dedičstva a preto si zasluhujú ďalšiu podporu, i to, aby sa využívali udržateľným spôsobom v prospech všetkých Európanov;

6. ZDÔRAZŇUJE potenciál elektronického jednotného trhu zmodernizovať a rozvíjať cestovný ruch a nové modely podnikania, ako aj propagovať a podporovať všetky služby a poskytovateľov cestovného ruchu; PODČIARKUJE, že je dôležité vytvoriť plne fungujúci vnútorný trh v oblasti týchto služieb, čo by malo poskytnúť právnu istotu všetkým aktérom v tomto sektore; UZNÁVA, že je mimoriadne dôležité vytvoriť vhodné infraštruktúry, ktoré uľahčia používanie digitálnych nástrojov v rámci cestovného ruchu;

7. UVEDOMUJE SI, že pre ekologický cestovný ruch sa rozhoduje čoraz viac environmentálne zmýšľajúcich cestovateľov, ktorí môžu využívať miestne produkty a služby a ktorých počty možno ďalej zvyšovať využívaním podnikateľských modelov a postupov šetrných k životnému prostrediu;

8. ZDÔRAZŇUJE, že hľadanie a využívanie synergií medzi rôznymi sektormi cestovného ruchu vrátane kultúrneho, námorného a pobrežného a inými relevantnými sektormi, napríklad kultúrnym a kreatívnym priemyslom, sektorom potravín a nápojov, remesiel alebo športu, rekreácie a zdravia, môže pozitívne prispieť k európskym cieľom v oblasti hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest;

9. ZDÔRAZŇUJE, že kultúrne a prírodné dedičstvo a námorný a pobrežný cestovný ruch môžu zohrávať špecifickú úlohu pri skvalitňovaní ponuky pre spotrebiteľov; že diverzifikácia ponuky v oblasti cestovného ruchu (a v rámci nej aj poskytovanie relevantných informácií zameraných na zákazníkov) môže prilákať ďalších zákazníkov, predĺžiť turistickú sezónu, a sprístupniť turistický ruch pre všetkých najmä rodiny, mladých ľudí, seniorov a zdravotne postihnutých;

10. UZNÁVA význam investícií do vzdelávania a odbornej prípravy s dôrazom na otázky špecifické pre cestovný ruch s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a výmenu najlepších postupov v rámci Európy;

11. KONŠTATUJE, že európsky cestovný ruch čelí narastajúcej konkurencii zo strany tretích krajín, a ZDÔRAZŇUJE, že Európa by preto mala využiť svoje kultúrne bohatstvo a rôznorodosť prírodných krás a ponúkať udržateľné a vysokokvalitné služby cestovného ruchu;

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, A PRIEMYSEL, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ A V PLNOM SÚLADE SO ZÁSADOU SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY:

a. pokračovali v spolupráci s cieľom vykonávať činnosti podľa priorít stanovených v uvedenom oznámení Komisie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“;

b. aktívne postupovali pri vykonávaní akčného plánu, ktorý je súčasťou uvedeného oznámenia Komisie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu, na európskej, makroregionálnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľný rast tohto sektora;

c. podporovali synergie medzi kultúrnym, námorným a pobrežným cestovným ruchom a inými oblasťami politík, ako sú napríklad kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj vytváranie sietí a partnerstiev medzi súkromnými a verejnými aktérmi a tiež MVO, a to na rôznych úrovniach správy; podporovali dialóg na európskej úrovni medzi prevádzkovateľmi výletných plavieb a prevádzkovateľmi prístavného a pobrežného cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľný rozvoj v oblasti námorného cestovného ruchu;

d. podporovali cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu zameranú na posilnenie konkurencieschopnosti v oblasti kultúrneho dedičstva, najmä podporou kultúrnych a tematických turistických trás, ktoré chránia autentickosť nášho kultúrneho dedičstva a pritom ponúkajú vysokokvalitné udržateľné produkty cestovného ruchu prístupné pre všetkých;

e. uskutočňovali politiky a prijímali opatrenia s cieľom zabezpečiť hladké a udržateľné intermodálne prepojenie s turistickými destináciami, najmä pokiaľ ide o potenciálne atraktívne menšie a odľahlé oblasti;

f. podporovali trhovo orientovaný vývoj nových udržateľných produktov cestovného ruchu a cestovateľských zážitkov s cieľom znížiť vplyv sezónnosti a prilákať viac návštevníkov zameraním sa na kultúrne bohatstvo Európy, najmä to nehmotné, ako sú napríklad remeselné a gastronomické tradície, kreatívne sektory, a oživením alebo využívaním existujúcich sietí, napríklad miestnych slávností, podujatí a pútí;

g. využívali štatistické a hospodárske údaje súvisiace s cestovným ruchom, ako aj údaje súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom s cieľom lepšie posúdiť význam a vývoj cestovného ruchu a na dobrovoľnom základe uplatňovali ukazovatele na účely zaistenia toho, aby cestovný ruch rástol udržateľným spôsobom;

h. sa zapojili do iniciatív, ktoré prispievajú k propagácii Európy ako prestížnej turistickej destinácie, na základe kvality služieb, jedinečnosti jej regiónov, ich kultúr, gastronómie, prírodných krás a životného štýlu;

i. podporovali opatrenia zamerané na zlepšovanie - aj prostredníctvom digitalizácie - vzdelávania, odbornej prípravy vrátane odborného vzdelávania a zručností pracovníkov, zamestnávateľov a riadiacich pracovníkov v cestovom ruchu, ako aj profesionálov v oblasti kultúrneho dedičstva, s cieľom poskytovať vysokokvalitné produkty v oblasti cestovného ruchu, a rovnako opatrenia zamerané na uľahčenie mobility pracovnej sily v tomto sektore;

j. aktívne komunikovali s priemyslom a zainteresovanými stranami, najmä MSP, s cieľom poskytovať viac služieb digitálne a odstrániť všetky neodôvodnené a neprimerané prekážky pre vstup inovatívnych aktérov na trh;

k. zohľadnili príspevok a vplyv kultúrneho, pobrežného a námorného cestovného ruchu pri vymedzovaní a vykonávaní politík a využívaní európskych fondov týkajúcich sa cestovného ruchu, pričom by sa malo zjednodušiť informovanie zainteresovaných strán a MSP o existencii takýchto fondov;

l. uznali a podporili kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú MSP pôsobiace v oblasti cestovného ruchu pri ochrane, zhodnocovaní a rozvoji európskeho kultúrneho dedičstva a pri šírení obrazu Európy ako prestížnej turistickej destinácie na celom svete;

m. zabezpečili, aby akékoľvek nové opatrenia v oblasti cestovného ruchu priniesli očividnú pridanú hodnotu a prispeli k jeho konkurencieschopnosti, v prípade potreby podliehali úplnému posúdeniu vplyvu vrátane hodnotenia z hľadiska konkurencieschopnosti a nepredstavovali zbytočnú záťaž pre podniky;

n. zabezpečili, aby všetky relevantné právne predpisy s vplyvom na cestovný ruch plne zohľadňovali vplyv na MSP činné v oblasti cestovného ruchu, v prípade potreby aj vrátane zjednodušenia režimov pre MSP a výnimiek pre mikropodniky.

VYZÝVA KOMISIU, aby Radu pravidelne informovala o výsledkoch týchto činností a iniciatív.
Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára