Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1

Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1 s najväčšou hustotou a rôznorodosťou turistických atrakcií. Cestovný ruch sa preto stal jedným z hlavných sektorov európskeho hospodárstva a tiež dôležitým nástrojom propagácie Európy vo svete, ktorý reprezentuje naše hodnoty a propaguje európsky model – výsledok stáročí kultúrnych výmen, jazykovej rozmanitosti a tvorivosti.

Európa destinácia
Návrh záverov Rady o posilnení cestovného ruchu využitím kultúrneho, prírodného a námorného dedičstva Európy / v Bruseli 27. novembra 2014.
Zdroje: Podpora medzinárodného cestovného ruchu v Európe
Európa je svetovou turistickou destináciou číslo 1

Rámec európskej politiky v oblasti cestovného ruchu sa stanovil v oznámení Komisie z roku 2010 s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“. Komisia nedávno vydala oznámenie s názvom „Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ (február 2014) a oznámenie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ (júl 2014).

2. V tomto kontexte predsedníctvo pripravilo svoje závery o posilnení cestovného ruchu využitím kultúrneho, prírodného a námorného dedičstva Európy, o ktorých rokovala pracovná skupina pre konkurencieschopnosť a rast (cestovný ruch) na zasadnutiach v septembri, októbri a novembri 2014. Pokiaľ ide o znenie, dosiahol sa široký konsenzus.

3. Výbor stálych predstaviteľov na svojom zasadnutí 21. novembra 2014 dohodu v zásade potvrdil.

4. Vzhľadom na uvedené sa Rada (konkurencieschopnosť) vyzýva, aby na svojom zasadnutí 4.–5. decembra 2014 prijala znenie záverov uvedené v prílohe k tejto poznámke.

NÁVRH ZÁVEROV RADY O POSILNENÍ CESTOVNÉHO RUCHU VYUŽITÍM KULTÚRNEHO, PRÍRODNÉHO A NÁMORNÉHO DEDIČSTVA EURÓPY

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

PRIPOMÍNAJÚC

– oznámenie Komisie s názvom „Európa 2020: – stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu“ z marca 2010 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“ z júna 2010 a závery Rady z októbra 2010 k tomuto oznámeniu z júna 2010 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Modrý rast: príležitosti pre udržateľný rast v morskom a námornom odvetví“ zo septembra 2012 ;

– oznámenie Komisie s názvom „Európska stratégia posilnenia rastu a zamestnanosti v odvetví pobrežného a námorného cestovného ruchu“ z februára 2014 a stanovisko Výboru regiónov z októbra 2014 ;

– závery Rady z mája 2014 o kultúrnom dedičstve ako strategickom zdroji pre udržateľnú Európu;

– oznámenie Komisie s názvom „Na ceste k integrovanému prístupu ku kultúrnemu dedičstvu Európy“ z júla 2014;

BERÚC NA VEDOMIE

výsledok konferencie na vysokej úrovni o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu a o modrom raste, ktorú zorganizovali grécke predsedníctvo a Komisia 10. marca 2014 a na ktorej sa zdôraznila rastúca dynamika námorného sektora, jeho hospodárske a spoločenské prínosy, ako aj príspevok k posilneniu miestnych ekonomík;

a 13. európskeho fóra pre cestovný ruch, ktoré sa uskutočnilo 30. a 31. októbra 2014 v Neapoli a na ktorom sa zdôraznil význam synergií medzi cestovným ruchom a kultúrou a ich príspevok k hospodárskemu rastu a zamestnanosti, ako aj dôležitosť lepšieho využitia, a to na všetkých úrovniach, príležitostí, ktoré prináša digitalizácia a inovácia, pokiaľ ide o vysokokvalifikovanú pracovnú silu, udržateľnejšiu a inkluzívnejšiu mobilitu a zachovanie postavenia Európy ako jednej z hlavných svetových turistických destinácií;

1. KONŠTATUJE, že cestovný ruch je jedným z kľúčových sektorov európskeho hospodárstva, ktorý vytvára vyše 5% hrubého domáceho produktu EÚ a zamestnáva približne 11, 9 milióna osôb v 2, 2 miliónoch podnikov a čoraz pozitívnejšie vplýva na hospodársky rast a zamestnanosť v Európe. Po zohľadnení súvisiacich sektorov je prínos cestovného ruchu k HDP ešte väčší a podľa odhadov vytvára viac ako 10 % hrubého domáceho produktu EÚ;

2. PRIPOMÍNA, že Európa je vďaka svojmu bohatému dedičstvu jednou z hlavných destinácií kultúrneho cestovného ruchu; KONŠTATUJE, že cestovný ruch zameraný na kultúru predstavuje približne 40% cestovného ruchu v Európe a je silným impulzom pre ochranu a rozvoj európskeho kultúrneho dedičstva;

3. ZDÔRAZŇUJE, že európske kultúrne dedičstvo prispieva k príťažlivosti turistických destinácií; UZNÁVA, že vďaka cestovnému ruchu návštevníci získavajú prístup ku kultúrnemu dedičstvu európskeho kontinentu a možnosť objavovať ho, čo prispieva k ich osobnému rastu a obohateniu vedomostí, ako aj k rozvoju tolerancie a rešpektu voči inými kultúram a národom;

4. ZDÔRAZŇUJE, že cestovný ruch sa musí realizovať a rozvíjať udržateľným spôsobom, aby sa zachovali prírodné a environmentálne hodnoty pre budúce generácie a vysoká kvalita vôd na účely kúpania sa a iných činností spojených s cestovným ruchom v súlade s ekosystémovým prístupom pre ľudské činnosti v morskom prostredí, a UZNÁVA, že je dôležité chrániť túto základňu zdrojov, na ktorých závisia hospodárske a sociálne činnosti súvisiace cestovným ruchom; ZDÔRAZŇUJE význam prírodného dedičstva a jeho udržateľného využívania pre rozvoj cestovného ruchu vrátane pobrežného, námorného, horského, vidieckeho, kúpeľného, zdravotného a ekologického cestovného ruchu;

4a KONŠTATUJE, že pobrežný a námorný cestovný ruch predstavuje tretinu všetkých turistických činností v Európe, poskytuje zamestnanie takmer 3,2 miliónu osôb a prináša 183 miliárd EUR do európskeho HDP, pričom sa na celkovom objeme ubytovania v rámci cestovného ruchu v Európe podieľa 51%12;

5. ZASTÁVA NÁZOR, že činnosti a lokality, najmä tie, ktoré súvisia s kultúrnym, pobrežným a námorným cestovným ruchom, napríklad podmorské archeologické parky a miesta archeologických objavov, oceánske a podmorské múzeá, chránené prírodné oblasti, pobrežné veže a pevnosti, historické majáky, pamiatky a budovy na pobreží a činnosti, ktoré vyvíjajú na ne zamerané spoločenstvá, sú súčasťou spoločného európskeho kultúrneho dedičstva a preto si zasluhujú ďalšiu podporu, i to, aby sa využívali udržateľným spôsobom v prospech všetkých Európanov;

6. ZDÔRAZŇUJE potenciál elektronického jednotného trhu zmodernizovať a rozvíjať cestovný ruch a nové modely podnikania, ako aj propagovať a podporovať všetky služby a poskytovateľov cestovného ruchu; PODČIARKUJE, že je dôležité vytvoriť plne fungujúci vnútorný trh v oblasti týchto služieb, čo by malo poskytnúť právnu istotu všetkým aktérom v tomto sektore; UZNÁVA, že je mimoriadne dôležité vytvoriť vhodné infraštruktúry, ktoré uľahčia používanie digitálnych nástrojov v rámci cestovného ruchu;

7. UVEDOMUJE SI, že pre ekologický cestovný ruch sa rozhoduje čoraz viac environmentálne zmýšľajúcich cestovateľov, ktorí môžu využívať miestne produkty a služby a ktorých počty možno ďalej zvyšovať využívaním podnikateľských modelov a postupov šetrných k životnému prostrediu;

8. ZDÔRAZŇUJE, že hľadanie a využívanie synergií medzi rôznymi sektormi cestovného ruchu vrátane kultúrneho, námorného a pobrežného a inými relevantnými sektormi, napríklad kultúrnym a kreatívnym priemyslom, sektorom potravín a nápojov, remesiel alebo športu, rekreácie a zdravia, môže pozitívne prispieť k európskym cieľom v oblasti hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest;

9. ZDÔRAZŇUJE, že kultúrne a prírodné dedičstvo a námorný a pobrežný cestovný ruch môžu zohrávať špecifickú úlohu pri skvalitňovaní ponuky pre spotrebiteľov; že diverzifikácia ponuky v oblasti cestovného ruchu (a v rámci nej aj poskytovanie relevantných informácií zameraných na zákazníkov) môže prilákať ďalších zákazníkov, predĺžiť turistickú sezónu, a sprístupniť turistický ruch pre všetkých najmä rodiny, mladých ľudí, seniorov a zdravotne postihnutých;

10. UZNÁVA význam investícií do vzdelávania a odbornej prípravy s dôrazom na otázky špecifické pre cestovný ruch s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a výmenu najlepších postupov v rámci Európy;

11. KONŠTATUJE, že európsky cestovný ruch čelí narastajúcej konkurencii zo strany tretích krajín, a ZDÔRAZŇUJE, že Európa by preto mala využiť svoje kultúrne bohatstvo a rôznorodosť prírodných krás a ponúkať udržateľné a vysokokvalitné služby cestovného ruchu;

VYZÝVA ČLENSKÉ ŠTÁTY A KOMISIU, A PRIEMYSEL, ABY V RÁMCI SVOJICH PRÁVOMOCÍ A V PLNOM SÚLADE SO ZÁSADOU SUBSIDIARITY A PROPORCIONALITY:

a. pokračovali v spolupráci s cieľom vykonávať činnosti podľa priorít stanovených v uvedenom oznámení Komisie s názvom „Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch“;

b. aktívne postupovali pri vykonávaní akčného plánu, ktorý je súčasťou uvedeného oznámenia Komisie o pobrežnom a námornom cestovnom ruchu, na európskej, makroregionálnej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni s cieľom podporiť konkurencieschopnosť a udržateľný rast tohto sektora;

c. podporovali synergie medzi kultúrnym, námorným a pobrežným cestovným ruchom a inými oblasťami politík, ako sú napríklad kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj vytváranie sietí a partnerstiev medzi súkromnými a verejnými aktérmi a tiež MVO, a to na rôznych úrovniach správy; podporovali dialóg na európskej úrovni medzi prevádzkovateľmi výletných plavieb a prevádzkovateľmi prístavného a pobrežného cestovného ruchu s cieľom podporiť udržateľný rozvoj v oblasti námorného cestovného ruchu;

d. podporovali cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu zameranú na posilnenie konkurencieschopnosti v oblasti kultúrneho dedičstva, najmä podporou kultúrnych a tematických turistických trás, ktoré chránia autentickosť nášho kultúrneho dedičstva a pritom ponúkajú vysokokvalitné udržateľné produkty cestovného ruchu prístupné pre všetkých;

e. uskutočňovali politiky a prijímali opatrenia s cieľom zabezpečiť hladké a udržateľné intermodálne prepojenie s turistickými destináciami, najmä pokiaľ ide o potenciálne atraktívne menšie a odľahlé oblasti;

f. podporovali trhovo orientovaný vývoj nových udržateľných produktov cestovného ruchu a cestovateľských zážitkov s cieľom znížiť vplyv sezónnosti a prilákať viac návštevníkov zameraním sa na kultúrne bohatstvo Európy, najmä to nehmotné, ako sú napríklad remeselné a gastronomické tradície, kreatívne sektory, a oživením alebo využívaním existujúcich sietí, napríklad miestnych slávností, podujatí a pútí;

g. využívali štatistické a hospodárske údaje súvisiace s cestovným ruchom, ako aj údaje súvisiace s kultúrnym a prírodným dedičstvom s cieľom lepšie posúdiť význam a vývoj cestovného ruchu a na dobrovoľnom základe uplatňovali ukazovatele na účely zaistenia toho, aby cestovný ruch rástol udržateľným spôsobom;

h. sa zapojili do iniciatív, ktoré prispievajú k propagácii Európy ako prestížnej turistickej destinácie, na základe kvality služieb, jedinečnosti jej regiónov, ich kultúr, gastronómie, prírodných krás a životného štýlu;

i. podporovali opatrenia zamerané na zlepšovanie - aj prostredníctvom digitalizácie - vzdelávania, odbornej prípravy vrátane odborného vzdelávania a zručností pracovníkov, zamestnávateľov a riadiacich pracovníkov v cestovom ruchu, ako aj profesionálov v oblasti kultúrneho dedičstva, s cieľom poskytovať vysokokvalitné produkty v oblasti cestovného ruchu, a rovnako opatrenia zamerané na uľahčenie mobility pracovnej sily v tomto sektore;

j. aktívne komunikovali s priemyslom a zainteresovanými stranami, najmä MSP, s cieľom poskytovať viac služieb digitálne a odstrániť všetky neodôvodnené a neprimerané prekážky pre vstup inovatívnych aktérov na trh;

k. zohľadnili príspevok a vplyv kultúrneho, pobrežného a námorného cestovného ruchu pri vymedzovaní a vykonávaní politík a využívaní európskych fondov týkajúcich sa cestovného ruchu, pričom by sa malo zjednodušiť informovanie zainteresovaných strán a MSP o existencii takýchto fondov;

l. uznali a podporili kľúčovú úlohu, ktorú zohrávajú MSP pôsobiace v oblasti cestovného ruchu pri ochrane, zhodnocovaní a rozvoji európskeho kultúrneho dedičstva a pri šírení obrazu Európy ako prestížnej turistickej destinácie na celom svete;

m. zabezpečili, aby akékoľvek nové opatrenia v oblasti cestovného ruchu priniesli očividnú pridanú hodnotu a prispeli k jeho konkurencieschopnosti, v prípade potreby podliehali úplnému posúdeniu vplyvu vrátane hodnotenia z hľadiska konkurencieschopnosti a nepredstavovali zbytočnú záťaž pre podniky;

n. zabezpečili, aby všetky relevantné právne predpisy s vplyvom na cestovný ruch plne zohľadňovali vplyv na MSP činné v oblasti cestovného ruchu, v prípade potreby aj vrátane zjednodušenia režimov pre MSP a výnimiek pre mikropodniky.

VYZÝVA KOMISIU, aby Radu pravidelne informovala o výsledkoch týchto činností a iniciatív.
Caravan a dovolenka bez myší

Dovolenka u Myši je rodinná spoločnosť, ktorá je v prevádzke od roku 2001, ktorá sa špecializuje na prenájom caravanov a mobilných domov v Chorvátsku s cieľom poskytovať najkvalitnejšie dovolenkové prenájmy a zároveň poskytovať hosťom výnimočné služby. Ponúka rozsiahle portfólio plne vybavených a zariadených mobilných bytov, dovolenkových prenájmov v oblasti Jadranského pobrežia strednej a Južnej Dalmácie.

dovolenka bez myší

Od miernych a cenovo dostupných apartmánov až po luxusné caravany pri bazénoch, ponúkame širokú škálu ubytovania, ktoré vyhovujú každému rozpočtu a potrebám pre páry, rodiny, priateľov a skupiny. Naše čisté a dobre udržiavané nehnuteľnosti a okolie sú výnimočnou hodnotou a skvelou voľbou pre váš pobyt v oblasti Chorvátska.

Naše byty, mobilné domy a caravany na dovolenkové prenájmy ponúkajú vybavenie, ako je Wi-Fi, herňa, satelit, TV, práčka, kuchynka a luxusné dovolenkové domy ponúkajú aj súkromný bazén. Mnohé campingy zahŕňajú prístup k bazénom a rekreačným zariadeniam, ako sú kúpele s kompletnými službami, fitness centrá, detské ihriská, služby sprievodcov a ďalšie.

Prečo názov "u Myši"

Zakladateľka a majiteľka prvého prenajímaného caravanu spoločnosti bola Michaela. Od detstva ju všetci volali Myša. Toto oslovenie jej vymyslel otec, pôvodom z Ruska, ktorý sa usadil na jednom z tisícov majákov na jadranskom pobreží, kde si založil rodinu a neskôr spolu s manželkou Milicou poskytovali služby v oblasti gastronómie a príležitostného ubytovania na majáku. Dcéra Michaela logicky nasledovala život svojich rodičov a po vyštudovaní hotelovej školy v Rijeke založila svoju firmu zameranú na turistické služby.

Bude rada, keby ste dostali príležitosť stať sa jej váženým hosťom. Môžete si vyhľadať mobilný dom alebo nehnuteľnosť na dovolenkový prenájom podľa vlastného výberu a rezervovať si ju pomocou online kalendára dostupnosti na obchodných stránkach. Ak by ste chceli, môžete tiež kontaktovať telefonicky alebo jej pošlite správu. Teší sa, keď niekomu pomôžeme pri plánovaní skvelej dovolenky bez myší u Myši!

Okrem toho ponúkame aj plážové chatky na Smaragdovom pobreží chorvátskych ostrovov, známej aj ako "Privaty u Myši", prostredníctvom našej sesterskej spoločnosti Privatiumysi.

Caravan a caravaning

Karavan alebo tiež obytný príves, obytný automobil, je vozidlo slúžiace na rekreačné účely alebo ako mobilné zázemie. Karavány sa členia na prípojné obytné vozidlá a obytné automobily. Členenie obytných prívesov a návesov je možné ďalej deliť na jedno alebo viacnápravové. Obytné automobily na integrované, polointegrované a obytné vstavby. V poslednej dobe sa objavuje mnoho modifikácií všetkých typov.

Výlet karavanom je pre mnohých vysnívaným výletom. Každý rok viac rodín, priateľov a osamelých jazdcov objavuje radosť z toho, že si so sebou prinesú svoj vlastný domov. Napriek tomu je prvá dovolenka v karavane odstrašujúca. Je toľko vecí, ktoré treba vyriešiť. Plány, náležitosti, rozpočet, zoznam pokračuje. Nebojte sa nového, tento článok vám pomôže zvládnuť to, čo robiť a čo nie na vašej prvej ceste.

Príprava na cestu caravanom bez myší

Uistite sa, že je vaše vozidlo pripravené na jazdu a všetky zariadenia vo vašom karavane fungujú perfektne. Nádrž na vodu a potrubia by mali byť čisté a bez únikov. Je tiež vhodné získať internetový plán jazdy pre váš karavan. Je to dôležité nielen pre GPS, ale aj pre prehliadanie vašich sociálnych médií a prístup k vašim obľúbeným online programom. Ako inak by ste si mohli užiť prezentáciu u priateľov na soc. sieťach?

Pred cestou skontrolujte záchodovú dosku a tesnenia, udržujte batériu na voľný čas nabitú, utesnite prípadné netesnosti a praskliny na stenách, vymeňte batérie vášho detektora dymu, pripravte čisté obliečky aj na výmenu...

Usporiadajte si batožinu

Priestor je zlato v karavanoch. Naplánujte si teda, koľko batožiny si zoberiete, inak môžete plytvať miestom. Zvážte kúpu strešného boxu pre rozšírenú kapacitu. Priestor však nie je všetko. Je tiež vhodné presne vedieť, kde sa veci nachádzajú, keď ich potrebujeme. Kde je súprava nástrojov, kde je lekárnička a podobne.

Váš caravan by mal byť vybavený GPS, súpravou prvej pomoci, gumeným koberčekom, páskami a základnými nástrojmi. Všetko ostatné by malo byť uložené v karavane, zatiaľ čo baterky a batérie by mali byť v oboch - v aute i obytnom prívese.

Ak ste vo svete caravaningu noví, pred výberom svojho prvého karavanu by ste si mali položiť niekoľko zásadných otázok. Pred kúpou alebo prenájmom sa uistite, že vyhovuje vašim potrebám. Ide o rodinný výlet s deťmi? Možno s priateľmi? Je to párový alebo samostatný výlet? Odpoveď na tieto otázky zúži váš výber na primeraný mobilný dom.

Existujú karavany rôznych tvarov a veľkostí. Výber nesprávneho môže zničiť celé dobrodružstvo. Viac sa o tom dozviete nižšie. Pre tieto otázky tu je agentúra u Myši, kde vám vždy poradia s riešením akýchkoľvek potrieb s pohyblivým ubytovaním, ako volá svoj autobus - dom pani Michaela.

Prečo zamieriť karavanom práve do Chorvátska?

Chorvátsko je jednoznačne najobľúbenejšou destináciou pre všetkých, ktorí si chcú užiť stredomorské pláže, kultúru, jedlo a prírodu. Žiaľ, v sezóne 2021 si sem s cestovnou kanceláriou pravdepodobne nezacestujete. Objednané dovolenky sa čoraz častejšie rušia a ak chcete navštíviť túto krásnu slovanskú prímorskú krajinu, nemôžete sa spoliehať na nikoho iného ako na seba. To je ideálna situácia pre priaznivcov karavaningu.

Namiesto hotelov, ktoré vás držia v statike a na jednom mieste pri pláži a jednej prehliadke za týždeň alebo dva, by vám bol lepšie s oveľa širším výhľadom na Chorvátsko. Teda ak vyrazíte s karavanom! Bez problémov sa môžete presúvať z miesta na miesto – prakticky kedykoľvek chcete. Pobrežie Chorvátska a jeho vnútrozemie pravidelne zaraďujeme do našich ciest Európou. Táto destinácia, ktorá môže byť známa leňošením na preplnených plážach, sa vďaka karavanu stáva oveľa zaujímavejšou a dobrodružnejšou. Tu je to, čo potrebujete vedieť vopred, kam ísť a čo sa oplatí vidieť na dovolenke v Chorvátsku.

Cestovanie po Chorvátsku s karavanom má svoje špecifiká, ktoré musíte mať stále na pamäti. V prvom rade si treba uvedomiť, že kempovanie vo voľnej prírode je v celej krajine prísne zakázané. Polícia veľmi rýchlo príde skontrolovať kohokoľvek mimo všetkých určených kempingov, vrátane dlhého parkovania alebo diaľničných odpočívadiel (na ktorých môžete niekedy pri troche šťastia prenocovať). Aj keď v Chorvátsku máte s karavanom veľkú voľnosť, nie je to sloboda bez pravidiel. V celom Chorvátsku je len niekoľko miest, kde sa dá legálne zaparkovať cez noc. Ak si urobíte prieskum, môžete nájsť nejaké karavanové pobyty na ostrove Krk alebo v blízkosti niektorých národných parkov.

Prevažná väčšina karavanov však musí parkovať v kempingoch. Našťastie sú tieto lokality vo všeobecnosti veľmi dobre vybavené, sústredené hlavne na pobreží. Veľké pobrežné kempingy bývajú počas letnej sezóny rýchlo zarezervované, preto odporúčame rezerváciu v dostatočnom predstihu. Menšie kempy na ostrovoch alebo vo vnútrozemí sa nezvyknú tak rýchlo vyrezervovať. Ak ste však zhovorčivý alebo viete šikovne komunikovať, stále sa môžete hlavným kempingom vyhnúť. Dobrý spôsob pre vlkov samotárov je parkovať na mnohých súkromných pozemkoch v rámci dohody s majiteľom, niekedy len za symbolický poplatok.

Dobrý trik, ako na vychytralé myši

Asi to už zažil každý, jedného dňa si idete pripraviť raňajky a objavíte spúšť vo svojej zásobárni potravín. Myši dokážu objaviť vaše zásoby aj v karavane, zaparkovanom niekde na pobreží. Aby ste nestrávili celý deň ich naháňaním či nedajbože najakou chemickou deratizáciou, použite nasledujúce riešenie:

pasca na myši

Tento jednoduchý mechanizmus si dokážete vyrobiť s plastového vedra a jeho veka aj sami, je to vcelku jednoduché. Podstata spočíva v padacích dvierkach na ktoré láka myši kúsok voňavej potravy, napr. tvrdého syra, ktorý vložíme do zadnej časti kupolky, vytvorenej nad padacími dvierkami. Myš sa čuchom snaží dostať k syru a medzitým sa preklopí do vedra. Ráno sa v takejto pasci môže ocitnúť aj niekoľko myší. Pritom ani jednu nezabijete, ale ich môžete vysypať niekam ďalej od svojho stanoviska.Autom na dovolenku bezpečne

Prevažná časť slovenských a českých návštevníkov Chorvátska jazdí na dovolenky vlastným autom. Oplatí sa poznať niekoľko zásad bezpečného cestovania a to nemyslíme na "bezpečnú jazdu", ale zabezpečenie vášho auta voči krádeži, čo môže byť v zahraničí dva krát nepríjemné. Ak na pneumatike svojho auta uvidíte plastovú fľašu, ste pravdepodobne v nebezpečenstve.

Fľaša na pneumatike* Signál pre zlodejov

Viac ako 13 mil. Euro je celková hodnota ukradnutých áut v SR ročne. To činí viac ako 1.700 ukradnutých vozidiel ročne a len 15% z nich sa podarí niekedy vrátiť majiteľovi. Teraz možno rozmýšľate, chvalabohu, že moje auto je príliš staré a lacné pre každého, kto by ho chcel ukradnúť. Presný opak je pravdou.

Zamyslite sa znova, zlodeji sú rovnakí, zaujímajú sa o staré haraburdy, pretože ich môžu rozobrať na diely alebo ich použiť ako únikové vozidlo po tom, čo spáchali nejaký iný trestný čin. Nezabúdajme ani na priaznivé okolnosti, ktorými sú časy rúšok. Dnes je bežné používanie zakrytia tváre aj v súvislosti s celosvetovými opatreniami. To značne nahráva zlodejom, ktorí sa kryjú pred kamerami a nebudia u obyvateľstva toľké podozrenie, ako v časoch minulých, kedy nosenie kukly na verejnosti bolo nápadné.

Kradnutie áut sa stáva o toľko jednoduchšie vďaka novému triku, ktorý zlodeji áut využívajú v týchto dňoch. Teraz ste trochu nervóznejší, čo sa týka tohto nového triku, ako urobiť z krádeže auta prechádzku v parku. Ak predpokladáte, že nová technika krádeže je založená na super yspelých technológiách, mýlili by ste sa. Všetko, čo zločinci dnes potrebujú, je prázdna plastová fľaša.

Trik s plastovou fľašou

Trik vyzerá takto: v prvom rade zlodeji nájdu vhodné auto na parkovisku, potom umiestnia prázdnu plastovú fľašu na prednom alebo zadnom kolese na spolujazdcovej strane Táto strana je ďalej od vodiča, preto je pravdepodobné, že fľašu pri nastupovaní neuvidíte, keď nastupujete do auta, naštartujete zapaľovanie a práve, keď vychádzate z vášho parkovacieho miesta, začujete nejaké zvláštne zvuky. To je samozrejme fľaša, ktorú rozbila vaša pneumatika, ale nedá vám to, aby ste nevybehli z auta, pozrieť sa, čo sa stalo.

Zlodej áut* Zlodej v maske

Konáte inštinktívne a prestanete byť dostatočne opatrný. Namiesto toho, aby ste vypli motor a zamkli dvere, keď sa rozhodnete vystúpiť a ísť sa rýchlo pozrieť, čo sa deje s pneumatikou. A to je príležitosť na ktorú zlodeji čakajú, stojac nenápadne poblíž.

Teraz môžu urobiť jednu z dvoch vecí, ukradnúť auto alebo chytiť všetky cennosti zvnútra a utiecť. Prvé prípady krádeží áut, kedy zlodeji toto použili, boli hlásené z Južnej Afriky v roku 2018. Juhoafrická súkromná bezpečnostná spoločnosť zverejnila varovanie na svojej facebookovej stránke o krádežiach áut spáchaných pomocou plastovej fľaše. Ich príspevok zaznamenal štvrť milióna videní a krádeže prestali.

Zodpovední za ochranu Američanov a Európanov v zahraničí nehovoria nič o žiadnych trikoch s plastovými fľašami, ktoré sú používané pri krádeži áut a zlodeji páchajú ďalšiu vlnu krádeží áut týmto spôsobom. Tento trik sa prehnal aj cez ďalšie časti sveta. Cez Mexiko sa táto vlna prehnala potom, ako istý muž na youtube zdieľal video, v ktorom varoval divákov pred touto novou taktikou. Požiadal všetkých o zdieľanie videa a šírenie tejto informácie na ochranu čo najväčšieho počtu ľudí. Nech už sú jeho úmysly akékoľvek, zločinci vzali jeho video, ako manuál aj potom, ako sa podarilo získať niekoľko miliónov zobrazení.

Ktovie, kam sa dostanú nepoctiví ľudia v použití tejto nebezpečnej novej technik. Ak to zatiaľ nedorazilo do vášho mesta, možno tam, kam cestujete na dovolenku už tieto triky spôsobujú majiteľom áut smútok. Možno že zajtra niekto pripevní plastovú fľašu na vrchu pneumatiky vášho auta. Preto je vždy lepšie byť informovaný, aby sme mohli prijať preventívne opatrenia na svoju ochranu. Napríklad prečo neprechádzať okolo svojho auta a pred každým nastúpením ho krátko preskúmať? Trvá to len pár sekúnd a budete si istí, že si zlodeji nevybrali vaše auto za obeť.

Ako trik s fľašou na kolese funguje?

  • Zlodej umiestni prázdnu fľašu s vodou na jednu z pneumatík vášho auta na strane spolujazdca.
  • Pri nástupe do auta na strane vodiča si fľašu s vodou nevšimnete.
  • Keď začnete s autom cúvať, z druhej strany auta budete počuť nečakaný zvuk spôsobený fľašou s vodou.
  • Zastavíte auto a vystúpite, aby ste zistili, odkiaľ ten hluk pochádza.
  • Vtedy sa zlodej dostane do vášho auta (ktoré je pravdepodobne stále naštartované, s dokladmi a peniazmi vnútri) a odíde s ním.
  • Ak nechcú vaše auto, vezmú z neho všetky osobné veci a utečú.
  • V podstate je to spôsob, akým môžu zlodeji áut nesprávne nasmerovať vašu pozornosť a ukradnúť vám auto.
  • Vylepšenie je fľaša primotaná ku kolesu lepiacou páskou, odstránenie poskytne zlodejom viac času.

Top 10 spôsobov ochrany auta pred zlodejmi na dovolenke

Jasné, že existujú tony ďalších spôsobov, ako môžete na dovolenke chrániť seba a svoje auto pred zlodejmi. Imobilizér, autoalarm, odpojovač autobatérie, uzamykacia páka na volant, koleso (papuča) alebo defend lock na šaltpáku či pedále sú všeobecne známe prvky ochrany, preto sa poďme pozrieť na ďalšie účinné metódy zabezpečenia áut:

mechanické zabezpečenie auta* Mechanické zabezpečenie auta pred zlodejom

1. - vezmite si volant so sebou, keď opustíte auto. Stačí vytiahnuť volant pri odchode z auta, môžete nainštalovať rýchle uvoľnenie volantu, aby ste si ho mohli vziať so sebou vždy, keď opustíte auto. V prípade triku s plastovou fľašou sa táto bezpečnostná metóda môže zdať trochu divná a trápna. Predstava, že kráčate okolo auta s volantom v ruke. Ale vždy, keď v aute niečo dôležité chýba, je to jednou z najefektívnejších príčin, ktoré môžu zabrániť zlodejom áut čo i len pomyslieť na naše auto.

2. - auto s manuálom - dnes už veľa ľudí nevie, ako jazdiť pomocou radiacej páky. Dajte palec hore, ak patríte k ním, je ich stále viac aj medzi zlodejmi. Pribúdajú správy o tom, ako zlodeji často utekajú, keď zistia, že auto je s manuálnou prevodovkou. Napríklad dvaja ozbrojení zločinci pristúpili k oknu auta a prikázali osádke vystúpiť, aby mohli s Peugeotom z roku 2004 odísť. Manželia im vyhoveli a zlodeji naskočili do auta, ale keď zistili, že má riadiacu páku, utiekli z miesta činu. Iste by získali cenu za najhlúpejšieho zločinca.

3. udržujte predné sklo čisté - verte tomu alebo nie, zlodeji vedia posúdiť, či sa im do auta oplatí vlámať len tak, podľa kontroly čelného skla. Pred tým, ako opustíte svoje auto, mali by ste vždy odstrániť všetky káble a stopy po prípojkách zariadení ako sú navigácie a podobné veci. Tieto prvky naznačujú, že v aute sú cennosti. To zvzšuje príťažlivosť pre zlodeja.

4. udržujte svoje auto čisté a upratané - prekvapivo mať upratané auto, môže účinne odraziť zlodejov tým, že vaše auto im dá vedieť, že to s bezpečnosťou myslíte veľmi vážne. Ak tam trčí kopa náhodných vecí, budú zlodeji predpokladať, že ste neporiadny a to znamená, že majú šancu, že ste pravdepodobne v aute zanechali niečo cenné.

5. rozhliadnite sa okolo seba - predtým, ako opustíte auto, vydajte sa na obhliadku a pozrite sa okolo auta. Ani sa nesnažte byť v tom diskrétny, naopak, lepšie je, ak je prehliadka zrejmá. To signalizuje, že ste opatrný. Ak vás sledujú nejakí potenciálni zločinci, v tejto chvíli budú vidieť, že si uvedomujete bezpečnosť a svoje okolie. To ich s najväčšou pravdepodobnosťou odradí od spáchania trestného činu. Pomôže tiež vytiahnuť baseballovú pálku z kufra a chvíľu sa s ňou pohrať, zlomyseľne niekoľkokrát zaútočiť na homerun pred jej odložením späť do kufra.

6. uistite sa, že vaše auto smeruje k vášmu domu - ak ste typ, ktorý rád cúva na parkovisko či na vašu príjazdovú cestu, prestaňte s tým. Je to malý rozdiel, ale určite to robí oveľa jednoduchšie a rýchlejšie vyraziť ráno do práce alebo školy, ale čo je jednoduchšie pre vás, to je jednoduchšie aj pre zlodeja. Preto pri príjazde na parkovacie miesto len zatiahnite tak, aby vaše auto smerovalo na váš dom. Naozaj tým nestratíte až toľko času, koľko smútku by ste zažili, ak by ste tam ráno auto nenašli. Ak môžete, zablokujte aj kolesá.

7. identifikačné číslo na každom okne - to pomôže odradiť zlodeja, ktorý uvažuje o krádeži vášho auta, ak by ho chcel neskôr predať. Toto opatrenie by pre zlodeja znamenalo vymeniť všetky okná, ak na nich máte svoje číslo vyleptané na každom okne. Výmena vsetkých skiel sa mu iste nevyplatí.

8. zámok na pneumatiky - už ste pravdepodobne videli policajnú papuču na aute za nelegálne parkovanie, ale možno neviete, že môžete získať tento zámok pneumatiky aj vy a používať ho ako ochranný prvok pred zlodejmi, aby sa zabránilo krádeži auta. Predpokladá to len dostatočne veľký kufor auta. Tento prvok vás asi neoslní, ak sa práve chystáte iba navštíviť obchod s potravinami za účelom kúpiť bochník chleba, ale ono je ideálnym riešením na dlhšie parkovacie časové úseky.

9. baby monitor - ak máte malé dieťa a skutočne využívate toto zariadenie vo svojom aute, môžete ho použiť a používajte ho ako praktický vtip a účinné zariadenie proti krádeži. Mnohé monitory majú režim nočného videnia a audio. Čo viac potrebujete, môžete sa rozhodnúť pre bezdrôtové pripojenie, to vám umožní opustiť monitor vo svojom aute a získajte živú spätnú väzbu o tom, čo sa deje vo vašom vozidle. Keď zlodeji uvidia kameru v aute, zdržia sa vlámania do auta, ak sa o to predsa pokúsia, budete mať zábery, ktoré vám môžu pomôcť dostať svoje auto späť.

10. parkovanie pod kamerami - je vhodné parkovať na monitorovaných parkoviskách a uliciach. Vyhnite sa odľahlým miestam a nebezpečným štvrtiam. Pred zaparkovaním sa pokúste vyhľadať kamery a zaparkovať v ich zornom uhle a v dostatočnej blízkosti. Tento prvok sledujú aj zlodeji a vyhýbajú sa monitorovaným miestam ak môžu. Uvážte tento prvok na obrovských parkoviskách pri nákupných centrách. Nespoliehajte sa na kamery na podozrivých miestach (štvrtiach), niekedy sú autá vykradnuté práve na strážených parkoviskách, kde záhadne dôjde k "zlyhaniu" kamerového systému, ak strážnik spolupracuje s miestnym gangom.

Kombinácia opatrení - čím väčší počet vyššie uvedených prvkov zabezpečenia svojho vozidla budete používať, tým menší záujem bude vaše auto budiť u zlodejov. Ak vlastníte naozaj zaujímavý kúsok, mali by ste si nechať urobiť u známych servisákov viaceré ochranné prvky.

Elektornické alebo mechanické spôsoby zabezpečenia auta?

Už sa vám stalo, že ste zabudli, kde je zaparkované vaše auto? Po pár minútach panického behania po parkovisku svoje auto možno nájde a sľúbite si dávať väčší pozor nabudúce.

Elektronické zabezpečenie auta* Elektronické zabezpečenie auta pred zlodejom

Často sa však stáva nepríjemnejšia situácia, že vaše auto nenájde ani privolaná polícia, pretože ho ukradli. Počet krádeží áut na Slovenku stále rastie, preto je potrebné správne zabezpečenie automobilu voči krádeži.

Kradnuté autá sa predávajú na čiernom trhu alebo sú rozoberané na súčiastky a predávajú sa tie. Kradnutie áut je biznis, na ktorý môže doplatiť ktokoľvek. Napriek tomu, že zlodeji majú vymakané techniky a triky, ako vozidlo ukradnúť, nie vždy sa im to podarí. Kľúčové sú práve vaše bezpečnostné systémy na aute.

Dávajte veľký pozor na svoje auto a urobte čokoľvek, aby bolo v bezpečí. Ak sa vám tieto rady pozdávajú, určite zdieľajte tento príspevok s priateľmi, vlastniacimi auto. V komentároch môžete poskytnúť svoje vlastné skúsenosti so zabezpečením auta nie len na dovolenke pred zlodejmi.

Linky, odkazy, inšpirácieGastronómia a vidiecky cestovný ruch

Ponuka autentických miestnych jedál a nápojov má osobitný význam pre vidiecky cestovný ruch. Turisti, ktorí sa rozhodnú pre vidiek, cieľom ich ciest sú často gastronomické objekty a očakávajú ponuku miestnych jedál a nápojov, ktoré odrážajú kultúru a zvyky tohto priestoru.

vidiecky turizmus

Posledný výskum v susedných krajinách Panónskej nížiny (Kalenjuk, 2015) ukazujú, že vo viac ako 90% prípadov vidiecki turisti uprednostňujú miestnych a národných pred medzinárodnými pokrmy. Toto správanie vidieckych turistov sa líši od správania a očakávaní tradičných turistov, ktorí trávia svoje letá a ktorí dávajú prednosť medzinárodným jedlám, rýchlemu a hotovému jedlu a jedlu doma.

Existujú rôzne definície gastronomického cestovného ruchu. Najčastejšie enoturistický turizmus, kulinársky turizmus a kulinárska kultúra cestovného ruchu. Gastro cestovný ruch sa však nesmie porovnávať s agroturistikou. Gastro turistika je je podobou kultúrneho cestovného ruchu, pretože kulinárske umenie je súčasťou všeobecnej kultúry. Agroturistika je osobitnou formou vidieckeho cestovného ruchu.

Gastro-cestovný ruch a vidiecky cestovný ruch, tj agroturistika, sú však úzko prepojené. Výskumy (McKercher a kol., 2008) ukazujú, že autentické miestne jedlá majú mimoriadne dôležitý vplyv na vidiek a na vidieku gastronomický cestovný ruch. Mimoriadne dôležité sú studené a teplé predjedlá, pravé jedlá z mäsa alebo rýb a miestne jedlá autentické dezerty. Gastronomické potešenie v tomto zmysle určuje jeden deň priemerného turistu.

Značky originality a pravosti

Vo väčšine turisticky rozvinutých krajín EÚ sa zaviedli mechanizmy na ochranu vidieckej gastronómie a jej autentické označovanie pre potraviny a nápoje so špeciálnymi certifikačnými značkami. Označenie originality a pravosti produktu sa teraz používa ako silný marketingový nástroj na prilákanie turistov.

vidiecky turizmus

Chorvátsko má desať výrobkov chránených označeniami pôvodu EÚ-PDO:
1. Extra panenský olivový olej - Cres
2. Mandarínka - Neretva
3. Kyslá kapusta - Ogulin
4. Prosciutto - istrijské
5. Olivový olej - Krk
6. Olivový olej - Korčula
7. Jahňacie mäso - Paška
8. Olivový olej - Solta
9. Varaždínska kapusta - Varaždín
10. Slavónsky med - Slavónia

Doteraz bolo chránených zemepisným označením PGI desať výrobkov:
1. Prosciutto - Krk
2. Baranja - Kulen
3. Zemiaky - Lika
4. Prosciutto - Drniš
5. Dalmatínske prosciutto
6. Poljički soparnik / Poljički zeljanik / Poljički uljenjak
7. Zagorská morka
8. Slavónsky kulen
9. Slavónska klobása
10. Mäsimurje mäso - Tiblice

Bilogorská šiška

Výber z kuchárskej knihy receptov starej matere z Bilogorja:

Suroviny:
- 60 dag múky
- 2 vajcia
- 1 kocka kvasiniek
- 2 dcl mlieka
- 8 dag cukru
- soľ
- 1 dcl oleja
- 1 vajíčko na kefovanie

Bilogorská šiška

Postup prípravy:
Z múky, vajec, mlieka, cukru, soli, oleja vymiesíme cesto. Necháme postáť na teplom mieste, zamiešame. Necháe znova postáť. Pretrepeme na pomúčenej doske a vytvorímee tvar šišky. Opäť necháme postáť. Rozbijeme vajíčko, posypte soľou a pečieme. Šiška Bilogora vyrobená, darovaná a vyhrievaná srdcom, je obzvlášť sviatočným koláčom. Bola pečená pri zvláštnych príležitostiach. Kvalifikované ruky, staromódny recept, vybraná múka, mlieko a roztopený tuk, trochu cukru, vajec a štipka slaných zázrakov.

Je ťažké predstaviť si ísť alebo byť na sviatok, byť kmotrou pri krstinách, privítať hostí alebo ísť k príbuzným hosťom, rodičom nevesty, sláviť Vianoce, Veľkú noc, bez tohto úžasného jedla. Nerežeme ho nožom, ale zlomíme ho a pred jedlom mu dáme znak kríža. Tvarovanie šišky je veľmi dôležitý proces. Vyrábame ho a zmiešame s najjemnejšou múkou, mletou pred Vianocami, na sv. Tomas. Pridávame všetky ingrediencie, ktoré sa vytvoria po stúpaní do trojitého alebo štvornásobného vrkoča, ktoré môžu byť jednoduché alebo dvojité. Po pletení má tvar kruhu, srdca, lyry alebo gréckeho písmena omega. Na Veľkú noc do nej vkladáme surové vajcia, ktoré sa pečú v šiškách.