Turizmus a Rubikova kocka

TURISTIKA A JEJ FORMY / Matlovičová, Klamár, Mika - kniha (PDF).

Návod ako poskladať Rubikovu Kocku Rubikova kocka je zábavný hlavolam, ktorý poznajú všetky generácie na celom svete. Naučte sa jednoduchý postup, ako poskladať Rubikovu kocku v 8 krokoch.

Nové výzvy a stratégie na podporu cestovného ruchu v Európe - Štvrtok 29. októbra 2015 v Bruseli

Best European destinatons - Europe 2019

TourismManifesto.eu

FEG - európska federácia asociácií turistických sprievodcov


Rubikova kocka po vrstvách

Rubikova kocka je ideálny hlavolam na cesty, do autobusu aj do lietadla. Na zloženie kocky vlastnou hlavou by človek potreboval asi niekoľko ročný pobyt na samotke. Poznáte niekoho, kto prišiel na algoritmus rubikovej kocky sám? Väčšina riešiteľov sa zasekne po prvej vrstve. Vtedy začnú hľadať pomoc.

Rubikova kocka* Rubikova kocka pomiešaná

Väčšina lúštiteľov si radšej nacvičí základné skladacie algoritmy a potom sa trénuje v rýchlosti poskladania kocky. Kto je dostatočne rýchly, môže sa zúčastniť majstrovstiev sveta. Svetový rekord 4,22 s z roku 2018 drží Feliks Zemdegs z Austrálie.

Zoznámte sa s kockou


Rubic cube rotation

OZNAČENiE STRÁN - R-right, L-left, U-up, D-down, F-front, B-back, M-middle.
OTÁČANiE KOCKOU - v smere hodinových ručičiek - R L U D F B
OTÁČANiE KOCKOU - proti smeru hodinov. ručičiek - R' L' U' D' F' B'

Farby 6 farieb: biela, žltá, oranžová, červená, zelená, modrá, ktoré môžeme zoradiť do troch protiľahlých párov:
  biela - žltá
  oranžová - červená
  zelená - modrá

Zaužívaná orientácia kocky pri skladaní
  hore: žltá
  dole: biela

Kocka má tri vrstvy
  1. spodná
  2. stredná
  3. vrchná

Prvky Rubikova kocka 3x3 sa skladá z 26 kociek, ktoré označujeme
  stredy 6x
  hrany 12x
  rohy 8x

Metódy riešenia - na vyriešenie Rubikovej kocky jestvuje viacero metód. Ukážeme si najjednosuchšiu z nich, vhodnú pre začiatočníkov - Rubikova kocka po vrstvách. Pri tejto metóde sa skladajú jednotlivé vrstvy postupne za využitia príslušných algritmov tak, aby sa nepokazili kúsky, ktoré už boli poskladané.

Úloha Poskladajte kocku po vrstvách, od spodnej cez strednú po vrchnú v 8 krokoch:

 

1. Biela ľalia

Vaším cieľom je posunúť biele okraje tak, aby obklopovali žltý stred v hornej časti Rubikovej kocky. Prvé 3 okraje budú jednoduché, len to skúste, určite to dokážete. Posledný okraj môže byť trochu zložitý. Nižšie sú uvedené 3 prípady (obr. 1.1), s ktorými sa môžete stretnúť.

Rubikova-kocka-1  Obr. 1 - výsledný stav

KROK 1 - určíme si spodnú podstavu tak, že nájdeme na rubikovej kocke stredovú bielu kocku. Tú si otočíme ako spodnú plochu. Stredová kocka hornej plochy potom bude žltá. Okolo nej uložíme biele okraje ako je znázornené na obrázku 1.

  Obr. 1.1 - východzí stav

Dôležité: V prvom prípade stačí vykonať R. V druhom prípade vykonáme U' R a v treťom prípade vykonáme F U' R.

 

2. Vytvorenie bieleho kríža

Cieľom tohto kroku je vytvorenie bieleho kríža na Rubikovej kocke (obr. 2).

Rubikova-kocka-2Obr. 2 - výsledný tvar

KROK 2 - tento tvar (obr.2) dosiahneme jednoducho tak, že všetky biele hrany z predchádzajúceho kroku-1 - biela ľalia - pošleme dvojitým otočením nadol k bielemu stredu (obr. 2.1).

Rubikova-kocka-2.1Obr. 2.1 - východzí tvar

Dôležité: skôr než každý bielu hranu otočíme nadol, spárujeme ju s jej farebne príslušným stredom, t.j. najprv pomocou U alebo U' spojíme bielo-modrý okraj s príslušným modrým stredom a potom ho pomocou FF alebo F'F' otočíme nadol. Keď otočíme všetky biele hrany nadol k bielemu stredu a celú kocku otočíme tak, aby spodná plocha (s bielym stredom) bola hore, získame tvar, ako na obr. 2.

 

3. Dokončenie prvej vrstvy vložením rohov

Vaším cieľom je vložiť správne rohy medzi biely kríž a vytvoriť prvú vrstvu Rubikovej kocky.

Rubikova-kocka-3Obr. 3 - výsledný tvar

KROK 3 - ak chcete identifikovať potrebný roh, pozrite sa na 3 stredy okolo rohu, ktorý plánujete vyriešiť. V tomto príklade to bude roh obsahujúci oranžovú, modrú a bielu. Umiestnite správny roh priamo pod miesto, kam má ísť. Urobte to otočením D alebo D' spodnej vrstvy. Malo by to skončiť jedným z 3 prípadov uvedených nižšie (obr. 3.1).

Rubikova-kocka-3.1Obr. 3.1 - východzie tvary

Dôležité: v prvom prípade vykonáme R' D', v druhom prípade F D a v treťom R' D' D' R D R' D R.

 

Rubikova-kocka-3.2Obr. 3.2 - špeciálne prípady

Špeciálne prípady: môžu nastať dva prípady, kedy sa predmetný roh nachádza na svojom mieste, ale nie je správne natočený (obr. 3.2). Vykonaním R' D' R D skrútime daný roh na mieste. V prípade prvom vykonáme R' D' R D dva krát, v prípade druhom vykonáme algoritmus 4x. Môžeme tiež postupovať "vykopnutím" rohu do spodnej vrstvy a potom postupovať podľa obr. 3.1.

 

4. Riešenie druhej vrstvy Rubikovej kocky

Dokončite druhú vrstvu Rubikovej kocky, ako je znázornené na obrázku 4. Táto etapa patrí k najobľúbenejším.

Rubikova-kocka-4Obr. 4 - výsledný stav

Najprv položte bielu vrstvu dole a potom nájdite okraj na hornej vrstve, ktorý patrí k strednej vrstve, a to tak, že sa pozriete na stredové časti. V tomto príklade budeme hľadať okraj pomocou červenej a modrej.

Rubikova-kocka-4.1Obr. 4.1 - východzí stav

KROK 4.1 - Zarovnajte zvislý rad farby pomocou hrany, ktorú riešite (v tomto prípade modrá, ale môže byť červená, oranžová alebo zelená). Urobte to voľným otáčaním vrchnej vrstvy. Nechajte tento rad otočený smerom k vám. V tomto príklade sa okraj bude musieť posunúť doprava-dole (pozrite sa na žervenú nálepku), čo sa vykoná algoritmom: (U R U' R' U' F' U F).

Rubikova-kocka4.1-U-R-U'-R'-U'-F'-U-F

Verzia doľava:

Rubikova-kocka4.2Obr. 4.2 - východzí stav

KROK 4.2 - Po zarovnaní zvislého radu farieb možno zistíte, že okraj, ktorý riešite, musí ísť doľava-dole, ako je to znázornené v tomto príklade s oranžovo-modrým okrajom. Ak chcete presunúť okraj z tretej vrstvy doľava a do druhej vrstvy, urobte tento sled ťahov (U' L' U L U F U' F'). Oproti predchádzajúcemu sa jedná o zrkladlový vzorec.

Rubikova-kocka4.2-U'-L'-U-L-U-F-U'-F'

 

Špeciálne prípady: Ak nemôžete nájsť okraj, ktorý potrebujete v hornej (tretej) vrstve, môže sa nachádzať v druhej vrstve Rubikovej kocky, ale nie je správne umiestnený, ako je znázornené nižšie, alebo nie je správne otočený. Ak chcete vyriešiť tieto dve uvedené situácie, vykonajte U R U' R' U' F' U F, ako je znázornené vyššie, aby ste vložili ľubovoľnú inú hranu do strednej vrstvy, aby ste „vykopli“ nesprávnu hranu až do hornej vrstvy. Teraz to môžete vyriešiť, ako je uvedené vyššie, t.j natočíme si trtiu vrstvu príslušnou hranou k odpovedajúcej farbe a posunieme hranu dole-doľava alebo dole-doprava podľa jedného z uvedených postupov.

 

5. Vytvorenie žltého kríža

Vytvorte žltý kríž na hornej vrstve Rubikovej kocky, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku 5.

Rubikova-kocka-5Obr. 5 - výsledný stav

Keď skončíte s druhou vrstvou na Rubikovej kocke, budete musieť čeliť 4 prípadom. 1. prípad je, že žltý kríž je už hotový, vtedy preskočíte na krok-6, alebo nastanú ostatné 3 situácie, ktoré sú zobrazené nižšie.

Rubikova-kocka-5.1-5.2-5.3Obr. 5.1 - východzí stav

KROK 5 - Vo všetkých troch prípadoch sa používa (F R U R' U' F'). Tento vzorec dostane kocku z jedného z vyššie uvedených prípadov do výsledného. Jeho opakovaním sa nakoniec vytvorí žltý kríž na vrchu Rubikovej kocky.

Rubikova-kocka5-F-R-U-R'-U'-F'

Dôležité: V uvedených troch prípadoch sa použije algoritmus F R U R' U' F' 3x v prípade 1. (stred), 2x v prípade 2. ("elko"), 1x v prípade 3. (čiara).

 

6. Posunutie bočných plôch kríža k zodpovedajúcim stranám

Posuňte okraje tak, aby sa strany Rubikovej kocky farebne s nimi zhodovali, ako je znázornené na obrázku 6.

Rubikova-kocka-6Obr. 6 - výsledný stav

KROK 6 - Otočte hornú vrstvu, kým budete mať len jeden okraj, zodpovedajúci strane. V tomto prípade sa zhoduje iba modrá (obr. 6.1). Zodpovedajúca strana (modrá) musí smerovať dopredu. Algoritmus (R U R' U R U U R') posunie zadné tri okraje proti smeru hodinových ručičiek, ako je znázornené. Možno to budete musieť urobiť viac krát, aby ste posunuli okraje tak, aby sa všetky plochy zhodovali, ako je znázornené vyššie.

Rubikova-kocka-6-1Obr. 6.1 - východzí stav

Špeciálny prípad: Dve susedné hrany zodpovedajú jej strane, ale dve na zadnej strane Rubikovej kocky nie. Otočte vrchnú vrstvu raz, teraz by mala zodpovedať iba jedna strana. Teraz vyriešte hrany pomocou toho istého algoritmu (R U R' U R U U R'), ako je opísané vyššie.

Rubikova-kocka6-R-U-R'-U-R-U-U-R'

Špeciálny prípad: Dva protiľahlé okraje zodpovedajú svojim stranám, ale dva okraje na ľavej a pravej strane nie. Urobte (R U R' U R U U R') a puzdro sa vám zobrazí vľavo. Postupujte podľa krokov vyššie.

 

7. Posunutie horných 4 rohov na miesto

Posuňte posledné 4 rohy tak, aby boli na správnom mieste na Rubikovej kocke, ale nie je nevyhnutné, aby boli aj správne orientované, tj. skrútené.

Rubikova-kocka-7

KROK 7 - Najprv skontrolujte, či je niektorý z horných rohov už na správnom mieste. Nie je dôležité, či je aj správne natočený, otočenie vyriešite v kroku-8. V uvedenom príklade (na obrázku vyššie) je roh s červenou, modrou a žltou farbou na správnom mieste (vpravo hore), ale zvyšné horné rohy nie. Majte tento správny roh napravo tak, aby smeroval k vám, ako je znázornené. Ďalšie 3 rohy posunieme proti smeru hodinových ručičiek pomocou (U R U' L' U R' U' L).

Rubikova-kocka-7-U-R-U'-L'-U-R'-U'-L

Možno budete musieť vykonať vzorec dvakrát, kým sa všetky rohy dostanú na správne miesto. Je možné, že po kroku-6 už sú všetky rohy na správnom mieste. Ak je to tak, prejdite na ďalší krok-8.

Dôležité: Neotáčajte vrchnou vrstvou. Farby na stranách musia zostať zhodné.

Špeciálny prípad: Niekedy nemusia byť na správnom mieste žiadne rohy. Ak sa s tým stretnete, stačí použiť vzorec zobrazený vyššie raz z ľubovoľného smeru so žltou navrchu. Potom už bude aspoň jeden roh na správnom mieste, pokračujte podľa obrázka vyššie.

 

8. Otáčanie rohov a dokončenie Rubikovej kocky

 

Rubikova-kocka-8

KROK 8 - Najprv umiestnite nevyriešený roh (nesprávne skrútený) na pravú stranu smerom k vám, ako je znázornené. Vykonajte (R' D' R D), kým roh nebude správne orientovaný (otočený). Bez otáčania celej kocky otočte iba hornú vrstvu tak, aby bol ďalší nevyriešený roh na pravej strane smerom k vám, opäť vykonajte (R' D' R D), kým sa roh nevyrieši. Opakujte, kým sa nevyriešia všetky rohy.

Rubikova-kocka-8-R'-D'-R-D

Dôležité: Rubikovou kockou neotáčajte, to znamená, že farba smerom k vám zostane počas celého kroku rovnaká. Spodná vrstva (biela) sa počas procesu rozloží, ale ak sa všetkoo urobí správne, po dokončení všetkých žltých rohov sa vráti do vyriešeného stavu.